Course Content
Dutch Vocabulary for beginners
About Lesson

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
De dokter Doctor De arts Doctor
De oog-, huidarts etc. Eye doctor, dermatologist etc. De afspraak Appointment
De spreekkamer Surgery Zich melden To report
De zuster Nurse De patiënt Patient
De chirurg Surgeon Opereren To operate
Een operatie ondergaan To undergo surgery Het ziekenhuis Hospital
De opname Admission Opnemen To admit (to hospital)
De polikliniek Outpatient clinic De ziekenauto, ambulance Ambulance
Verplegen To nurse De ziekenzaal Infirmary, ward
De operatiekamer Operating room Bleek Pale
Suikerziek(te) Diabetic, diabetes
De geelzucht Jaundice Flauwvallen To faint
Herstellen To recover Genezen To cure, heal, recover
Ontstoken Infected, inflamed De ontsteking Infection, inflammation
Besmettelijk Contagious Besmetten To infect, contaminate
De uitslag Rash De diarree Diarrhea
De indigestie Indigestion Hoge/lage bloeddruk High/ low blood pressure
De verstopping Constipation Verstopt Constipated
De pokken Smallpox De mazelen Measles
De rodehond Rubella De bof Mumps
Kouvatten To catch a cold Verkouden zijn To have a cold
De griep Influenza, flu Het ziekenfonds Health insurance fund
Vergoeden Reimburse, compensate De vergoeding Compensation
De apotheek Pharmacy De apotheker Pharmasist
Het recept Prescription Voorschrijven To prescribe
Het medicijn Medicine De tablet, pil Tablet, pill
Een pil slikken To take a pill De tandarts Dentist
Kiespijn hebben To have a toothache Het gaatje Cavity
De rotte kies, rotte tand Rotten molar, decayed tooth Vullen To fill
De vulling Filling De brug Bridge
Het (kunst)gebit (false) teeth (collective) (laten)trekken (let it) pull, extract
Doorlichten Screen (ing) De röntgenfoto X-ray photo
De boor Drill Boren To drill
De tandzijde Dental floss De tandpasta Toothpaste
Je tandenpoetsen Brush your teeth Het tandsteen Tartar
Polijsten To polish Verdoven To anaesthetize
De injectie, prik Injection

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe