Course Content
Survival Dutch for beginners
About Lesson

Learn Dutch Academy Youtube subscribe

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
het raam window de lijst list
de boterham slice of bread, sandwich pilsje lager
stilzitten to sit still leggen to put
nee joh! no, not at all! sparen to save
vol full-bodied fruitig fruity
ach man! chill out man! skeeleren in-line skating
meestal usually zomer summer
een belegd broodje a buttered roll with filling de koekenpan frying pan
coca cola Coca-Cola licht light
lelijk ugly goedkoop cheap
plakje slice kruidig spicy
het ei (plural: eieren) egg in de tuin werken to work in the garden
die that/those (de words) spelen to play
saai boring een glas fris a cold drink
(op)vullen, gevuld filled, stuffed; to fill meest most
vragen to ask gevaarlijk dangerous
depressief down in the dumps de bloem flower
langzaam slowly de vakantie holiday
foto’s in het museum maken to take pictures in the museum langs de dijk fietsen cycle along the dyke
dat that/those (het words) zullen shall
het dagmenu menu of the day de maaltijd meal
piano spelen to play the piano hoe laat zullen we afspreken what time shall we say?
minder less iets bestellen to order something
ik kan… niet I can’t… tot morgen see you tomorrow
niet echt not really u you (formal)
dinsdag Tuesday mogen may
appeltaart apple pie een cadeau voor Maria kopen to buy present for maria
bier beer schoonmaken to clean
vooral especially minder less
volgende week next week wodka vodka
sauzen sauces met melk with milk
de borrel strong drink pizza pizza
popmuziek pop music jenever gin
tegen against moderne kunst modern art
met suiker with sugar vanochtend this morning
cassis sparkling blackcurrant juice frikadel long thin sausage
patat fries/chips cool cool!
de bioscoop the cinema de boter butter
jee! gee! appelsap apple juice
whisky whisky nogal quite
volgende week next week popmuziek pop music
langs de dijk fietsen cycle along the dyke sporten to play sport
afspreken to make an appointment spelen to play
piano spelen to play the piano tegen against
boodschappen doen to do shopping tijd time
kunnen can de middag afternoon
les 6 herhalen to revise lesson 6 volgende maand next month
minder less de afspraak the appointment
dansen to dance Nederlandse literatuur Dutch literature
je huis schilderen to paint your house een cadeau voor Maria kopen to buy present for maria
mogen may klassieke muziek classical music
morgen tomorrow interessant interesting
moeten must de kroeg bar / café
politiek politics mijn zoon met zijn huiswerk helpen to help my son with his work
willen want eten koken to cook dinner (literally: to cook food)
dagen van de week days of the week de bioscoop the cinema
de avond evening schoonmaken to clean
wat ga je doen? what are you going to do? tot morgen see you tomorrow
ik ben vreselijk geïnteresseerd I’m very interested in dan then
vooral especially autotechniek car engineering
het artikel (reading) article helemaal niet not at all

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe