Course Content
Survival Dutch for beginners
About Lesson

Learn Dutch pdf download

Dutch English Dutch English
mijn mine jouw your (singular)
invoegen insert slapen to sleep
de kaart card de familie the family
vriendin female friend ijs ice cream
skateboarden skateboarding honger hunger
paprika peppers vanmiddag this afternoon
zonder melk without milk het huis house
haar her boodschappen doen to do shopping
de ouder the parent politiek politics
vegetarische vegetarian nogal quite
alsjeblieft if you please (informal) de bliklimonade a can of soft drink
overmorgen the day after tomorrow het huiswerk homework
de ingang entrance moeten must
autotechniek car engineering je huis schilderen to paint your house
de krant the newspaper de opa grandfather
houden van to like dan then
dragen to wear de loempia spring roll
morgen tomorrow oppassen to look after
de tuin garden ananassap pineapple juice
gezond healthy, sound beter better
skeelerwedstrijd in-line skating competition de praktijk (medical) practice
inleveren to hand in de universiteit the university
isoleren to insulate de kroeg bar / café
het meisje the girl af en toe now and then
gebruiken to use mijn zoon met zijn huiswerk helpen to help my son with his work
ogenblikje one moment (please) op de knop drukken press the button/switch off an appliance
uitgeven to spend wissen delete
leningen loans de verwarming lager zetten to turn the heating down
mijn vrouw my wife binnen inside
doe het licht uit switch the light off eet smakelijk! enjoy your meal!
als het niet nodig is if it isn’t needed overleden deceased/dead
chemisch chemical (adj.) wegwerp disposable
interessant interesting anders nog iets? anything else?
eten koken to cook dinner (literally: to cook food) drinken to drink
dansen to dance de glasbak bottle bank
het afval rubbish tweedehands second hand
makkelijk easy meteen immediately
energie energy spullen things
afhalen to pick up (Lit. to take away) gebruikt meer water uses more water
wachten to wait tot Literally to or till but see variations as farewells:
smeren to butter het vliegveld the airport
tot zondag See you Sunday mannelijk masculine
progressief progressive pannenkoeken pancakes
doe to do sportief casual
de school opbellen to phone the school zaterdag Saturday
de blouse blouse plaatjes pictures
les 6 herhalen to revise lesson 6 raar strange, funny, odd
die daar that one there aantrekkelijk attractive
nu now prettig pleasant
wat maakt dat nou uit = so what? fleurig, kleurrijk colourful
opvallend striking, conspicuous vrouwelijk feminine
schoon clean de spijkerbroek jeans
de vraag the question klassieke muziek classical music
zoet sweet conservatief conservative
een kopje koffie a cup of coffee de wandeling walk
een email aan je vriend sturen to send an email to your friend wanneer when
schaatsen to skate je vriend e-mailen to mail your friend
een beetje a little bit volgende maand next month
duur expensive moeilijk difficult
de zoon the son activiteiten activities
helemaal niet not at all tijd time

free dutch lessons

© 2017 - 2024  LEARN DUTCH ACADEMY | Privacy | Unsubscribe